Na našom pracovisku sa realizujú operačné výkony v celkovej a lokálnej anestézii.

Čo je to anestézia

Anestézia – znecitlivenie – je súbor výkonov zdravotnej starostlivosti smerujúci k zaisteniu bezbolestnosti, prípadne k zníženiu bolestivosti pri rôznych medicínskych úkonoch, najčastejšie operáciách. Neoddeliteľnou súčasťou podávania anestézie je sledovanie prípadne aj ovplyvňovanie najdôležitejších životných funkcií a orgánových systémov, čiže srdcovo-cievneho, dýchacieho a centrálneho nervového systému lekárom – anestéziológom.

Celková anestézia

Celková anestézia je stav celkového znecitlivenia s kontrolovanou stratou vedomia pacienta (ľudovo – uspanie). Využíva sa pri operačných výkonoch väčšieho rozsahu, ale taktiež pri krátkotrvajúcich výkonoch jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Celková anestézia spočíva v podávaní špecifických liekov, celkových anestetík buď injekciou do žily a/alebo cez dýchacie cesty – inhalačne. Počas celkovej anestézie lekár – anestéziológ podáva anestéziu a riadi dýchanie pacienta aj prostredníctvom anestéziologického prístroja, ktorým kontroluje životné funkcie pomocou špeciálnych monitorov. Sú možné určité riziká a komplikácie celkovej anestézie, spočívajúce v nežiaducich účinkoch liekov, v elektrickej a obehovej nestabilite srdcovo-cievneho systému, v riziku problematického zaistenia, prípadne podráždenia dýchacích ciest a s tým súvisiacich porúch dýchania, vo zvracaní, v priebehu operácie i po operácii s rizikom vdýchnutia žalúdočného obsahu a vo svalových bolestiach vyskytujúcich sa niekedy po operácii.

Celkovú anestéziu vykonáva anestéziológ – lekár školený v medicínskom odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Jeho úlohou je v spolupráci s operatérom zabezpečiť:

  • vyšetrenie pacienta s ohľadom na charakter operácie a pridružené ochorenia, zhodnotenie interného eventuálne pediatrického predoperačného vyšetrenia, zhodnotenie laboratórnych nálezov, poučenie pacienta a zodpovedanie otázok pacienta;
  • zvolenie najvhodnejšieho postupu anestézie, ktorá je plne v jeho kompetencii, v tomto ohľade má úplnú zodpovednosť za pacienta, jeho zdravie a život, zohľadňuje celkový zdravotný stav pacienta a v primeranom rozsahu sa podieľa na predoperačnej príprave;
  • vykonanie celkovej anestézie „lege artis“ (podľa pravidiel lekárskeho umenia), počas operácie sleduje životné funkcie pacienta (hlavne činnosť srdca, dýchanie, stav vedomia), v prípade potreby do týchto funkcií zasiahne, okamžite rieši možné komplikácie tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť pacienta v zmysle ohrozenia jeho života alebo zdravia;
  • bezpečné vyvedenie pacienta z anestézie a jeho prebudenie a v rámci svojich kompetencií podieľanie sa na pooperačnej starostlivosti.

Medican-sk_Jednodnova chirurgia_Anestezia

Lokálna anestézia

Označovaná aj ako miestna anestézia, je spôsob anestézie, keď je miestne anestetikum podávané priamo do operovanej oblasti, je vhodná pri krátkodobých výkonoch menšieho rozsahu a u spolupracujúceho pacienta. Tento spôsob anestézie si zvyčajne vykonáva sám operatér. Môže byť pri nej v dosť vysokej miere zachovaná citlivosť na dotykové i bolestivé podnety.

Povinnosti pacienta pred operáciou

  • dá si urobiť predoperačné vyšetrenie pred výkonom v anestézii (obvodným lekárom alebo pediatrom, prevažne internistom, presnejšie usmerní operatér),
  • minimálne 6 hodín pred operáciou nejesť, nepiť, nefajčiť,
  • pravdivo odpovedať na otázky anestéziológa počas predanestetickej vizity, na prípadné nejasnosti sa ho spýtať,
  • dodržať odporučenia anestéziológa poskytnuté v rámci predanestetickej vizity, predoperačnej prípravy i s ohľadom pooperačného priebehu, dodržiavať liečebný režim.

Viac informácií o klinike